WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Sobota, 3 grudnia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Franciszek, Hilary, Ksawery

89 zł miesięcznie od domku za śmieci

Cezary Dziuban, mieszkaniec Osiedla Zerzeń  |  5 marca 2013

 - to propozycja Ratusza w ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie, który ma obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Został on nazwany „Rewolucją Śmieciową”. Ta stawka, w przypadku uchwalenia przez Radę Warszawy, będzie obowiązywała każdego właściciela domku jednorodzinnego, bliźniaka, segmentu. Wynika ona z propozycji Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, która została przedłożona Radzie Warszawy. Dnia 7 marca 2013 r. Rada Warszawy ma zając się uchwaleniem  metod oraz stawek opłat za wywóz śmieci na terenie Warszawy, które mają obowiązywać do lipca br. Warszawa jako gmina stanie się właścicielem naszych śmieci. Jednakże na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek rozwiązania umowy w terminie określonym w umowie (zazwyczaj jest to określone na 30 dni przed rezygnacją czyli musi to zrobić do 31 maja 2013 r.) z dotychczasowym odbiorcą śmieci.

Zapewne u nie jednego mieszkańca dzielnicy pojawia się pytanie: „po co te zmiany i zamieszanie skoro jestem zadowolony z obecnie wybranej przez siebie firmy, która odbiera śmieci z mojej posesji?”. Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.).  Rady gmin do 31 grudnia 2012 r. miały podjąć uchwały o sposobie naliczania opłaty -  czyli musiały wybrać spośród czterech, określonych przez ustawę, sposobów oraz podać stawkę, która, podobnie jak metoda naliczania, obowiązywałaby na terenie całej gminy. Rada Warszawy tego nie uczyniła, gdyż według informacji Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi „…podjęcie uchwały o wysokości przedmiotowej opłaty było niecelowe przed nowelizacją powyższej ustawy, która ma być przedmiotem obrad Sejmu w dniu 23 stycznia br. W świetle powyższego, m.st. Warszawa stara się postępować jak najracjonalniej w trudnej sytuacji prawnej…”. Nie uchwalenie metody naliczania opłaty i stawki do końca grudnia 2012 r. było celowym oraz pozbawionym podstaw prawnych działaniem miasta. W wyniku tego nie został spełniony ustawowy obowiązek Rady Warszawy wobec mieszkańców. Jest to tym bardziej istotne, iż „opłatę śmieciową”, ze względu na jej charakter, należy traktować jak podatek (powszechność, obowiązkowość płacenia, do egzekucji stosuje się przepisy Ordynacji Podatkowej). Z tego też faktu wynika kolejna bardzo ważna zasada, iż wysokość tej opłaty powinna być znana przed rozpoczęciem danego roku podatkowego. Zaistniała sytuacja spowodowała naruszenie interesu ekonomicznego mieszkańców, którzy nie mogli zaplanować w swoich budżetach wydatków z tytułu opłaty za śmieci. Biorąc pod uwagę wysokość stawek przedstawionych w projekcie uchwały Rady Warszawy, są one wielokrotnie wyższe od kosztów dotychczas ponoszonych przez mieszkańców.

Styczniowa nowelizacja ustawy, na którą powołuje się miasto st. Warszawa, umożliwiła wprowadzenie na terenie gminy kilka systemów naliczania opłaty za śmieci oraz różnych stawek. Na tej podstawie prawnej  opracowano projekt nowych opłat, który określa:

Dla mieszkańców budynków jednorodzinnych (domków):

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości

89,00 zł od gospodarstwa domowego;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w

wysokości 124,60 zł od gospodarstwa domowego.

 

Dla mieszkańców budynków wielorodzinnych (tj. bloków, kamienic, etc.) proponuje się:

 1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w

wysokości:

a) 19,50 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

b) 37,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

c) 48,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,

d) 56,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego;

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w

wysokości:

a) 27,30 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

b) 51,80 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

c) 67,20 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,

d) 78,40 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego lub większego.

 

Dla firm, instytucji itp.

 Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

komunalne, ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w

wysokości:

a) 19,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności120 litrów,

b) 23,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności240 litrów,

c) 46,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności660 litrów,

d) 49,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności770 litrów,

e) 55,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności1100 litrów,

f) 190,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności3500 litrów,

powiększone o 50,00 zł za każde kolejne rozpoczęte1000 litrówpojemności

pojemnika;

 

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

w wysokości:

a) 27,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności120 litrów,

b) 32,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności240 litrów,

c) 64,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności660 litrów,

d) 69,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności770 litrów,

e) 77,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności1100 litrów,

f) 266,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności3500 litrów,

powiększone o 70,00 zł za każde kolejne rozpoczęte1000 litrówpojemności

pojemnika.

 

Dla wielu mieszkańców naszej dzielnicy oznacza to wzrost opłaty o blisko 175% w skali miesiąca. Obecnie koszt wywozu pojemnika śmieci120 l. co 2 tygodnie to 16,20 zł brutto, co – przy założeniu dwóch wywozów w miesiącu –  daje miesięcznie 32,40 zł. Koszt wywozu śmieci wzrasta tutaj o ponad 56,5 zł tylko w  jednym okresie rozliczeniowym, natomiast w skali 1 roku jest to już kwota prawie 700 zł. Jeżeli porównamy miesięczny koszt śmieci dla 1 osoby mieszkającej w bloku (19,50 zł) i w domku jednorodzinnym (89 zł) to różnica jest znacznie wyższa i wynosi 69,5 zł miesięcznie, a rocznie jest to o prawie 850 zł więcej.

Przedstawione zasady „Rewolucji śmieciowej” ewidentnie dyskryminują gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, co ukazuje powyższy przykład wyliczenia. Gospodarstwo domowe o tej samej liczbie osób w domku nie wytwarza więcej śmieci od gospodarstwa domowego w budownictwie wielorodzinnym - miejsce zamieszkania nie jest czynnikiem determinującym ilość wytwarzanych śmieci, podobnie jak metry kwadratowe powierzchni mieszkalnej. Dla przykładu, jeśli porównamy powierzchnię mieszkalną apartamentu, to może ona być większa od powierzchni nie jednego domku. Ustalając wysokość stawki dla mieszkańców domków nie wzięto pod uwagę, iż w domkach nie mieszkają tylko osoby o wysokich lub średnich dochodach, jak zapewne się wydawało to twórcom „rewolucji śmieciowej”. Jest bardzo duża grupa osób o niskich dochodach, żyjących na skraju ubóstwa, która ze względu na swoją sytuację życiową i materialną zamieszkuje w budownictwie jednorodzinnym. Na terenie Warszawy mieszka 13% mieszkańców w budownictwie jednorodzinnym, czyli stanowią mniejszość i to znaczną w porównaniu do mieszkańców bloków, kamienic. Jednakże te 13% ma narzuconą najwyższą składkę z możliwych, bez względu na ilość osób tworzących gospodarstwo domowe. Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot wyrazili swoją dezaprobatę co do „Rewolucji śmieciowej” i ich głos był bardziej znaczący niż mieszkańców domków. Jednakże nie można zapominać o pewnej istotnej kwestii, opłata za śmieci jest ściśle związana z kosztami ich: odbioru, przetwarzania, utylizacji, odzyskiwania, składowania. W związku z powyższym powiązanie sposobu jej naliczania oraz wysokości stawki z rodzajem budynku, w jakim znajduje się gospodarstwo domowe, jest sprzeczne z charakterem tej opłaty, gdyż nie odzwierciedla w żaden sposób elementów, jakie się na nią składają. 

Nasuwa się pytanie dlaczego nie powiązać opłaty z ilością faktycznie wytwarzanych śmieci? Byłoby to najbardziej obiektywne kryterium. Należy zaznaczyć, iż ten system doskonale sprawdza się w różnych krajach UE, poprzez np. zakup w kiosku worka na śmieci. Otóż  nowe przepisy ustawy nie dają takiej możliwości. Tu trzeba zaznaczyć, iż nie jest to sprawa przepisów UE gdyż one tego nie zabraniają.

W nowym systemie koszt odbioru śmieci z posesji domku jednorodzinnego i budynku wielorodzinnego jest dla „firmy śmieciowej” taki sam. Spowodowane jest to tym, iż Warszawa ma zostać podzielona na 9 rejonów. Każdy rejon obsługiwać będzie wyłącznie jedna firma, która wygra przetarg. Obecnie firma wywożąca śmieci ma klientów na terenie całej Warszawy. Dziś mamy często sytuację, że z jednej ulicy wywozi śmieci 3 i więcej firm. Nie trudno zauważyć, iż, w porównaniu z obecną sytuacją,  firmom obniży się koszt obsługi ze względu na działanie w jednym rejonie. Czemu nie ma to odzwierciedlenia w cenie? To pytanie do twórców zasad pozostaje cały czas aktualne.

Przedstawiciele miasta często twierdzą, że obecne ceny firm śmieciowych są dumpingowe. Przemilczają jednakże fakt, iż „firmy śmieciowe” nie działają charytatywnie tylko są  podmiotami prywatnymi  nastawionymi na zysk, gdzie ustalona przez taki podmiot stawka gwarantować musi opłacalność tej działalności gospodarczej. Skoro więc, zgodnie z przepisami ustawy, gminy nie mogą na „działalności śmieciowej” zarabiać, tym bardziej niezrozumiałe jest stanowisko Ratusza, który podwyższając, i to w sposób drastyczny, opłatę za wywóz śmieci, staje się de facto obrońcą i wspomożycielem „firm śmieciowych”.

Przyjęte zasady ograniczą w sposób znaczący konkurencję w tej branży. Z 140 podmiotów wykonujących obecnie tę działalność tj. wywóz śmieci na terenie Warszawy, usługę tą świadczyć ma jedynie 6-7 podmiotów, co zapewne pociągnie samo w sobie wzrost ceny za usługę.

Obecnie każdy z mieszkańców, który ma podpisaną umowę na wywóz odpadów, z powodu wyjazdu na urlop, wyjazdu służbowego itp. może zawiesić wywóz śmieci na tydzień lub dłużej. Przez ten czas nie ponosi on opłaty za wywóz, gdyż, co jest zrozumiałe, firma nie zabiera od niego śmieci. Natomiast w przypadku zasad ustalonych przez miasto, zwolnienie z opłaty będzie możliwe w przypadku miesięcznej nieobecności. Czyli w praktyce, większość mieszkańców będzie płacić pełną stawkę przez cały rok, gdyż rzadko kto może w praktyce pozwolić sobie na urlop miesięczny.

W nowym systemie miasto z terenu budynków jednorodzinnych zabierać będzie śmieci w pojemnikach120 l. co tydzień. Gospodarstwa domowe, które nie są w stanie zapełnić120 l. śmieci w ciągu tygodnia, a takich jest sporo w naszej dzielnicy, będą płaciły miastu za wywóz i utylizację powietrza, co oznacza znakomity interes dla firmy śmieciowej. Nie przewidziano wywozu120 l. co 2 tygodnie, a co za tym idzie mniejszej opłaty, czy też pojemników lub worków o mniejszej pojemności, wywożonych co tydzień oczywiście za niższą dla mieszkańca cenę.

Obecnie, jeśli mieszkaniec nie jest zadowolony z jakości świadczonej usługi, zgłasza ten fakt firmie i daje ona za taki wywóz upust cenowy lub nie pobiera za niego opłaty. Miasto, ustalając nowe zasady, skutecznie zadbało, aby ograniczyć mieszkańcom prawo do reklamacji.  Wg. miasta właściciele będą mogli zgłaszać na numer infolinii 19115 wszelkie problemy dotyczące jakości usług firm odbierających odpady z terenu miasta. Nowotworzone zasady nie przewidują praw, jakie przysługują z tytułu reklamacji usługi ze względu na jej złą jakość świadczenia. To jednak nie wszystko, co może nas jeszcze spotkać i zaskoczyć od dnia 01.07.2013 r. Otóż ustalone zasady pozwalają „firmie śmieciowej” stwierdzić, że dany właściciel nieruchomości nie segreguje śmieci. W tym przypadku firma podnosi mu opłatę na 124 zł. Ten problem przedstawiłem Biuru Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wskazującm że brak jest procedur odwoławczych od takiej decyzji „firmy śmieciowej”. Ponadto firma może w sposób dowolny korzystać z tego przepisu i stosować go np. w stosunku do mieszkańców, którzy się poskarżyli na jakość świadczonych przez nią usług. Stanowić to będzie doskonały mechanizm „nacisku na właścicieli nieruchomości” i „swoiste narzędzie represji” na co bardziej krnąbrnych mieszkańców. Nie możemy również wykluczyć sytuacji, że w ramach chęci podniesienia zysku „firma śmieciowa” będzie co którejś posesji podnosić stawkę na wyższą, pod pozorem nie posegregowania śmieci. Odpowiedź miasta: „Brak procedur odwoławczych związanych z segregacją odpadów wynika z faktu, że w pierwszym okresie funkcjonowania systemu m.st. Warszawa będzie się koncentrować na działaniach informacyjnych i edukacyjnych.” jest znamienna i nie wymagająca komentarza.

Można zatem podejrzewać, iż nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie został stworzony pod wybrane „firmy śmieciowe”, które będą obsługiwać rejony i miasto. „Firma śmieciowa” ma prawo podnieść opłatę w przypadku stwierdzenia, że śmieci nie są posegregowane. Natomiast właściciel nieruchomości ma jedynie obowiązek zapłacić wyższą stawkę opłaty. Czyli mamy nierówność podmiotów stron umowy.

Ustalenie stawek opłat przed przetargiem jest samo w sobie „błędne”, zwłaszcza jak ustala się zasady, które spełni 6-7 firm ze 140 obecnie działających na tym rynku. Wtedy wiadomą rzeczą jest, że firmy złożą oferty dopasowane do tych stawek.

Ceny opłat w Warszawie, na tle ustalonych w kraju, są bardzo wysokie jeśli chodzi o mieszkańców domków indywidualnych.

Jednocześnie śmieci stanowią swoisty ewenement w porównaniu np. z energią cieplną, która na terenie Warszawy jest jedna z najtańszych w kraju, gdyż ma to swoje odzwierciedlenie w niższym koszcie jednostkowym ze względu na dużą liczbę odbiorców.

Przy ustalaniu stawki opłaty najwyraźniej skutecznie pominięto ten element. Dlaczego energia cieplna jest w Warszawie tania, a śmieci takie drogie? Odpowiedzi na te pytania znają jedynie twórcy systemu i Władze Stolicy. Jednakże oni milczą i nie udzielają wyjaśnień przed 7 marca 2013 r. czyli posiedzeniem Rady Warszawy, na którym mają zostać uchwalone nowe stawki opłat i sposób ich naliczania. Będzie to też swoisty test dla Radnych Warszawy z Okręgu nr 7 Targówek Rembertów Wawer Wesoła odnośnie tego jak zagłosują.

Na koniec nasuwa się refleksja: przez ponad 24 lata w naszym kraju dba się o rozwój „społeczeństwa obywatelskiego” lecz to, co się dzieje wokół ustalania „opłaty śmieciowej” ukazuje zupełnie inną rzeczywistość. Władzy najwyraźniej przeszkadza społeczność, która interesuje się swoimi sprawami. Sprawy dotyczące mieszkańców woli ustalać w „cieniu gabinetów”, bez ich obecności i możliwości wpływu.

___________________________________________________________________________________

Rada Osiedla Radość

apeluje o podjęcie walki o niższe stawki.

Szczegóły: https://sites.google.com/site/roradosc2/aktualnosci/oplatyzasmieci-walkaonizszeceny-pomozmyradnymisobie

Tagi: wywóz śmieci, nowe ceny za wywóz śmieci, nowe zasady wywozu śmieci, gospodarowanie odpadami, wywóz śmieci od lipca 2013, śmieci, odpady, umowy na wywóz śmieci


Komentarze użytkowników (18)

Dodaj komentarz
Jaś | 2013-03-05 14:37:01

Strasznie dobrze się powodzi Władzom Warszawy, skoro w czasach kryzysu, kiedy wszyscy tną koszty poczowszy od firm skończywszy na mieszkańcach one nie widzą takiej potrzeby.. Podnoszą koszty wywozu śmieci mieszkańcom o 200%.

z międzylesia | 2013-03-05 15:21:29

Jestem ciekaw na jakiej podstawie podają ceny, skoro nie było przetargu i nie wiemy jakie stawki zaproponują firmy wywożące śmieci? Taki obrót sprawy stwarza pole do nadużyć - różnica pomiędzy ceną oficjalną, a tą za którą śmieci będą wywożone może być swoistą łapówką. Nie dajmy się okradać.

Jakub | 2013-03-05 17:58:06

Wiemy od dawna jakie stawki mają firmy wywozowe. Ciekawe dlaczego miasto tak drastycznie te stawki podnosi? A pzrecież to jest Samorząd, nasi przedstawiciele, mający dbać o nasze interesy!

Miziołek | 2013-03-05 20:50:12

Mamy dwa domy, jeden w Wawrze drugi w Wiązownej. Opłata śmieciowa za 1 osobę w Wiązownej ma wynosić od. 1.07.2013......7 zl/mc. Wywóz śmieci zmieszanych 120l dwa razy w miesiącu, a nie co tydzień. Przepaść ceny pomiędzy odległymi o 7km miejscami ogromna.
Nie sprawdzałem, ale chyba liczba urzędników samorządowych w W-wie jest większa niż liczba mieszkańców w gm. Wiązowna.

Logiczny- | 2013-03-05 23:10:30

Segreguję, kompostuję, elektrośmieci oddaję do punktu... i na co mi to.
Jak produkowałem 120l śmieci nieprzerabialnych miesięcznie, to teraz będę mógł 480l (bo i tak zapłacone). Wszystko do jednego wora i jedną butelkę plastikową do innego worka (bo przecież jestem porządnym obywatelem i segreguję).

stalgast2

Kalendarz Imprez

Grudzień 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia


Sobota, 3 grudnia 2022

Eko Sobótki w Ferio Wawer

Sobota, 10 grudnia 2022

Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy 2022

Niedziela, 11 grudnia 2022

Jak przygotować wegańską wigilię? Warsztaty w Falenicy

Zgłoś wydarzenie

księgowość
Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Jaka forma imprez lokalnych podoba Ci się najbardziej?

kino plenerowe
wyprzedaż garażowa
piknik / festyn
zajęcia sportowe, maratony, biegi, rajdy rowerowe
koncerty
wieczory autorskie, benefisy
warsztaty artystyczne (rękodzieło, teatr, malarstwo, rysunek, śpiew)
imprezy charytatywne
Zobacz wyniki
nieruchomości

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń