WARSZAWA:   Wesoła - Wawer - Praga Południe - Rembertów

Wybierz wydanie:

Logowanie

automatyczne logowanie
Zarejestruj się    Zapomniałem hasła

Sobota, 26 września 2020 r.
Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

Roczny konkurs plastyczny zatytułowany: CZTERY PORY ROKU

Redakcja .  |  19 marca 2020

Konkurs jest realizowany w ramach autorskich programów Katarzyny M. Kullmann pt.:1.MAŁY LEONARDO – ZE SZTUKĄ PRZEZ WIEKI. 2. ZE SZTUKĄ, KSIĄŻKĄ I POEZJĄ NA TY.

1.Konkurs plastyczny integracyjny ogólnopolski pt.:CZTERY PORY ROKU jest przeznaczony dla dzieci z całej Polski (kl. IV-VIII).
W Konkursie można wziąć udział indywidualnie. W każdym z 4 eta-pów Konkursu uczestnicy mają za zadanie samodzielne wykonanie jednej pracy w podanej niżej (pkt. 2) technice plas-tycznej. Konkurs podzielony jest na 4 etapy, które związane są
z czterema porami roku. Kon-kurs trwać będzie cały rok - od wiosny 2020 do końca zimy w kwietniu 2021 roku.

 

2.Tytuły kolejnych etapów Konkursu CZTERY PORY ROKU (format prac A-3):

a) KIEDY WIOSNA SZALEJE, KAŻDY DZIECIAK SIĘ ŚMIEJE.

Technika plastyczna: tempera -wiosna w stylu Archimboldo (dzieło Archimboldo pt.: WIOSNA ma być wyłącznie inspi-racją, praca nie może być kopią obrazu); pracę należy wykonać na zagruntowanym farbą emulsyjną kartonie.

b)KIEDY LATO SZALEJE, KAŻDY DZIECIAK SIĘ ŚMIEJE.

Technika plastyczna: kredki ołówkowe/ akwarelowe; pracę należy wykonać białym kartonie z bloku technicznego.

c) KIEDY JESIEŃ SZALEJE, KAŻDY DZIECIAK SIĘ ŚMIEJE.

Technika plastyczna: sgraffito tuszowe; pracę należy wykonać kartonie akwarelowym.
d)KIEDY ZIMA SZALEJE, KAŻDY DZIECIAK SIĘ ŚMIEJE.

Technika plastyczna: lawowanie białą farbą na kartonie czarnym, granatowym lub fioletowym.

 

3.Wymogi:a) praca zgłoszona w Konkursie nie może być pracą wcześniej prezentowaną; b) do pracy należy dołączyć etykietkę (załącznik nr 2) włożoną do opatrzonej godłem (czyli bez podawania imienia i nazwiska, ale z wymyślonym przez siebie psudonimem) zaklejonej koperty; c) do prac należy dołączyć podpisany przez rodzica/ rodziców/ opiekunów prawnych formularz (załącznik nr 1); d) do zaklejonej ko-perty należy dołączyć zdjęcie dziecka w formacie ok. 9 cmx12 cm; e) wysyłając pracę, należy ją odpo-wiednio zabezpieczyć.

 

4.Do każdego obrazu dziecko ma za zadanie napisanie wiersza białego lub rymowanego – nie decyduje on o przejściu do kolejnego etapu Konkursu. Wiersz, napisany na komputerze i wydrukowany, opatrzony z tyłu etykietą oraz godłem (patrz pkt. 3 b), należy przesłać w 4 egzemplarzach i dołączyć do obrazu. Wy-różnione wiersze zostaną nagrodzone.

 

5.CELE KONKURSU: a) pobudzanie aktywności twórczej i rozwijanie wyobraźni dzieci; b) rozwijanie zainteresowań dzieci sztuką oraz bogactwem technik plastycznych; c) rozwijanie zainteresowań dzieci zmianami w porach roku; d) promowanie działań twórczych dzieci – plastycznych i literackich.

 

6.Nadesłane komiksy będą oceniane przez Jury w składzie: a) Katarzyna Maria Kullmann - art. plastyk, mgr sztuki, pedagog; Organizatorka Konkursu i Przewodnicząca Jury Konkursu oraz Jurorka; b) Katarzyna Nowak - poetka, filolog języka polskiego, bibliotekarz; Jurorka Konkursu; c) Bożena Helena Mazur-Nowak – pisarka, poetka, tłumacz; Jurorka Konkursu (Anglia); d) Michał Wasik – art. plastyk, in-żynier architekt, instruktor rysunku i malarstwa; Juror Konkursu.

 

7. Kryteria oceny. Podczas oceniania obrazów pod uwagę będą brane: a) twórcza pomysłowość i wyob-raźnia w przedstawieniu tematu; b) estetyka wykonania; c) spełnienie warunków Konkursu.

a) Komisja wyłoni w każdej turze Konkursu zwycięzców, którzy przechodzą do jego kolejnego etapu. Prze-widziane są wyróżnienia – wyróżnieni uczestnicy również przechodzą do kolejnego etapu Konkursu.

 

8.Terminy. Prace należy przesyłać na adres:Katarzyna M. Kullmann Studio Technik Plastycznych ul. Pazińskiego 3A/14; 04-643 Warszawa.Dopisek na kopercie: Konkurs CZTERY PORY ROKU.

a) etap I: KIEDY WIOSNA SZALEJE, KAŻDY DZIECIAK SIĘ ŚMIEJE - prace należy nadsyłać do 15.06.2020 r.;

b)etap II: KIEDY LATO SZALEJE, KAŻDY DZIECIAK SIĘ ŚMIEJE - prace należy nadsyłać do 15.10.2020 r.;

c)etap III: KIEDY JESIEŃ SZALEJE, KAŻDY DZIECIAK SIĘ ŚMIEJE - prace należy nadsyłać do 15.01.2020 r.;

d)etap IV: KIEDY ZIMA SZALEJE, KAŻDY DZIECIAK SIĘ ŚMIEJE - prace należy nadsyłać do 15.04.2021 r.

Wyniki poszczególnych etapów Konkursu będą przesyłane drogą mail’ową tydzień po ich za-kończeniu. Informacje dodatkowe pod adresem e-mail: kmk18@wp.pl

 

9.Wernisaż i wystawa. Konkurs plastyczny, zatytułowany CZTERY PORY ROKU zakończy uro-czysta wystawa dzieł nadesłanych przez dzieci.

Wernisaż odbędzie się dnia 08.05.2021 roku w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warsza-wy Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 121 ul. Żegańska 1, a uczestnikom Konkursu zostaną wrę-czone dyplomy i nagrody. Podczas wernisażu odbędzie się także koncert Orkiestry LABORATORIUM DŹWIĘKU.

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), rodzice lub opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie CZTERY PORY ROKU wyrażają zgodę:

1. Na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych, a także w mediach
i w prasie lokalnej.

2. Na zbieranie danych w postaci wizerunku, adresu mailowego, numeru telefonu do potrzeb organizacji zajęć edukacyjnych, informacyjno–promocyjnych związanych z działalnością STUDIO TECHNIK PLASTYCZ-NYCH Katarzyny Marii Kullmann.

3. Przetwarzanie wizerunku dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym fotografii i dokumentacji filmowej) podczas trwania Konkursu 4 PORY ROKU na potrzeby STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH.

4. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo oraz terytorialnie.

5. Użycie wizerunku dziecka do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kom-pozycji, a także zestawiony
z wizerunkami innych osób. Może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wizerunek dziecka nie będzie użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać godności lub w inny sposób jego dóbr osobistych.
2.W każdej chwili przysługuje rodzicom/ opiekunom dziecka prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, ale odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które-go dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Rodzicom/ opiekunom dziecka przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu do żądania od Administratora danych do-stępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
4. Dane osobowe dziecka nie będą przekazywane osobom i państwom trzecich, ani organizacjom między-narodowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO:
Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przy-padkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.………………………………………….                                                                                                              …………………………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                     Czytelny podpis rodzica/rodziców lub opiekunów prawnych dziecka


 

ZAŁĄCZNIK NR 2.

 

a) OPIS PRACY PLASTYCZNEJ. Poniższą etykietę należy czytelnie wypełnić, wyciąć i włożyć do koperty, którą następnie należy zakleić i opisać godłem. Uczestnicy biorący indywidualnie

 

udział w Konkursie, wpisują w rubrykach 4/ 5/ 6 NIE DOTYCZY. Etykiety naklejamy do prac przy każdym z czterech etapów Konkursu CZTERY PORY ROKU – odpowiednio do pór roku,

 

zmieniając także godło.

 

1. Imię/ imiona i nazwisko dziecka:

…………………………………………………………………………………..

Wiek dziecka: …………lat

Godło: ………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

2. Tytuł pracy plastycznej konkursowej:

KIEDY ...……………. SZALEJE,

KAŻDY DZIECIAK SIĘ ŚMIEJE.

Data wykonania: ………………………

Technika plastyczna:

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………...

3. Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych:

a) matka (imię i nazwisko); nr tel. kom.; e-mail:

…………….………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………...

b) ojciec (imię i nazwisko); nr tel. kom.; e-mail:

……………………………………………………………………………………...

……………….……………………………………………………………………..

c) opiekun prawny (imię i nazwisko); nr tel. kom.; e-mail:

………………..…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

4. Nazwa placówki/ miejscowość/ adres/ www/ e-mail/ nr

tel.:

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

5. Imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora/ e-mail/

nr tel.:

…………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...

 

6. Pieczątka placówki:

 

 

 

 

 

 

 

 

b) OPIS WIERSZA. Etykietkę należy wypełnić drukowanymi literami, wyciąć i nakleić na odwrotnej stronie kartki z wierszem. Napisany wiersz należy przesłać na dwóch kartkach – na

 

jednej napisany odręcznie, na drugiej w formie wydruku. Obie kartki należy opatrzyć poniższą etykietką na odwrocie i dołączyć do pracy plastycznej. Etykietę naklejamy przy każdym

 

etapie wiersza, zmieniając także godło.

 

 

 

GODŁO: …………………………………………………..

TYTUŁ WIERSZA:

……………………………………………………………….

…………………………………………………………….…

 

 

 Zobacz również

Tagi:


Komentarze użytkowników (0)

Dodaj komentarz
Stalgast

Kalendarz Imprez

Wrzesień 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia


26 - 29 września 2020

Warsztaty: Życie zgodnie z naturą - ogród permakulturowy

Sobota, 26 września 2020

Uliczna uczta w Wesołej

Sobota, 26 września 2020

Otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego w Wawrze

Zgłoś wydarzenie

Mazowiecka 18
Archiwum wydań drukowanych
 

Nasza ankieta

Sytuacja związana z koronawirusem w Polsce wywołuje u Ciebie duży niepokój?

zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak
Zobacz wyniki
wodociągowa

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swój adres e-mail:
Zapisz Usuń